SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

501 09-77-29

Dowiedz się więcej

OFERTA KANCELARII

OBSŁUGA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

   Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz Klientów indywidualnych poprzez udzielanie porad prawnych, reprezentację w postępowaniu sądowym i pozasądowym, sporządzanie i opiniowanie umów, przygotowywanie pism w postępowaniu przedsądowym i sądowym. Pomoc ta jest udzielana w następującym zakresie:

PRAWO KARNE:

 • obrona w sprawach karnych i karnoskarbowych w postępowaniu przygotowawczym i przed sądami wszystkich instancji, z Sądem Najwyższym włącznie
 • obrona w sprawach o wykroczenia
 • reprezentacja w postępowaniu karnym wykonawczym (wnioski o odroczenie wykonania kary, wnioski o warunkowe zawieszenie wykonania kary, wnioski o przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności, wnioski o odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego
 • reprezentacja w sprawach z oskarżenia prywatnego
 • reprezentacja oskarżyciela posiłkowego i powoda cywilnego
 • sprawy o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie i zatrzymanie
 • sprawy osób poszukiwanych listem gończym i Europejskim Nakazem Aresztowania (ENA).


PRAWO CYWILNE:
 • sprawy o ochronę dóbr osobistych
 • sprawy o zapłatę
 • sprawy o roszczenia wynikające z umów
 • sprawy o odszkodowanie za wypadki komunikacyjne
 • sprawy o zadośćuczynienie
 • sprawy o bezpodstawne wzbogacenie
 • sprawy o ochronę posiadania, ochronę własności, zasiedzenie, ustanowienie służebności
 • sprawy o wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości przez przedsiębiorstwa przesyłowe (sieci elektroenergetyczne, gazowe, wodociągowe)
 • sprawy spadkowe (o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, roszczenia z tytułu zachowku)
 • sprawy egzekucyjne
 • sprawy wieczystoksięgowe


PRAWO MEDYCZNE:
 • pomoc prawna w dochodzeniu praw pacjenta przed Wojewódzką Komisją d/s Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
 • reprezentacja poszkodowanych zdarzeniami medycznymi w postępowaniach sądowych cywilnych i karnych
 • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie za tzw. "błąd medyczny"


PRAWO RODZINNE:
 • sprawy o alimenty
 • sprawy o przysposobienie
 • sprawy o pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej
 • sprawy o rozstrzygnięcie w istotnych sprawach życiowych dziecka (ustalenie miejsca pobytu dziecka, uregulowanie kontaktów rodzica z mał. dzieckiem, itp.
 • sprawy o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa
 • sprawy o podział majątku dorobkowego
 • sprawy o zaprzeczenie, ustalenie ojcostwa
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie


PRAWO HANDLOWE I GOSPODARCZE:
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z zakładaniem i przekształcaniem spółek
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z wpisem do KRS
 • reprezentacja w postępowaniu rejestrowym
 • reprezentacja w postępowaniu sądowym


PRAWO PRACY:
 • sprawy o odszkodowanie za rozwiązanie stosunku pracy
 • sprawy o przywrócenie do pracy
 • sprawy o odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy
 • pomoc prawna w sprawach o mobbing


PRAWO ADMINISTRACYJNE:
 • sporządzanie odwołań od decyzji i reprezentacja przez organami administracji publicznej
 • sporządzanie skarg i skarg kasacyjnych
 • reprezentacja w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym

OBSŁUGA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców:

 • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 • spółek osobowych i kapitałowych
 • stowarzyszeń
 • fundacji
 • spółdzielni
 • wspólnot mieszkaniowych
 • jednostek samorządu terytorialnego
 • organizacji społecznych i zawodowych


Obsługa podmiotów gospodarczych obejmuje w szczególności:
 • udzielanie porad i konsultacji prawnych związanych z bieżącą działalnością firmy
 • sporządzanie opinii prawnych
 • sporządzanie umów, statutów, regulaminów
 • reprezentacja Klientów w negocjacjach z kontrahentami
 • prowadzenie postępowań rejestrowych
 • reprezentacja Klientów przed sądem, organami ścigania, organami administracji publicznej i w postępowaniu egzekucyjnym


Kancelaria świadczy pomoc prawną w dziedzinie:
 • prawa cywilnego
 • prawa gospodarczego
 • prawa handlowego
 • prawa karnego i karnoskarbowego
 • prawa pracy
 • prawa administracyjnego


   Adw. Roman Kędziora korzysta z Systemu Informacji Prawnej LEX, zapewniającego stały dostęp do aktualizowanej codziennie bazy zawierającej obecnie obowiązujące, a także historyczne akty prawne z wszystkich dziedzin prawa oraz najnowsze i wcześniejsze orzecznictwo Sądu Najwyższego, Sądów Apelacyjnych, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, jak również aktualne komentarze najwybitniejszych przedstawicieli nauki prawa.

DOŚWIADCZENIE

   Adw. Roman Kędziora odbył studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu w latach 1973-1977. Bezpośrednio po ukończeniu studiów podjął pracę na stanowisku sekretarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, odbywając jednocześnie aplikację sądową, zakończoną w r. 1979 egzaminem sędziowskim. Do roku 1985 pracował w sądownictwie, zajmując ostatnio stanowisko Sędziego Sądu Rejonowego w Poznaniu, a następnie prowadził obsługę prawną przedsiębiorstw państwowych, spółek i spółdzielni.

   Adw. Roman Kędziora został wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu w r. 1988. Od 1993 r. prowadzi Indywidualną Kancelarię Adwokacką. Doświadczenie i wiedza zdobyte przez adw. Romana Kędziorę w ciągu 38-letniej pracy zawodowej gwarantują pełny profesjonalizm i najwyższą jakość świadczonych przez niego usług.

BEZPIECZEŃSTWO I ETYKA ZAWODOWA

   Wszystkie dane Klientów Kancelarii, wszelkie informacje dotyczące powierzonych Kancelarii spraw, wszystkie dokumenty zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej, a także wszelkie nośniki informacji zawierające w/w dane, jak dyski twarde komputerów stacjonarnych i przenośnych, płyty CD i DVD, pendrivy, itp., są odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wszystkie te informacje i dane objęte są ściśle chronioną tajemnicą adwokacką. Klimatyzowany lokal Kancelarii stwarza optymalne warunki do prowadzenia poufnych konferencji z Klientami.

   Adw. Roman Kędziora spełnia najwyższe standardy w zakresie zasad etyki zawodowej i godności zawodu, zapisanych w Uchwale Naczelnej Rady Adwokackiej nr 2/XVIII/98 z dnia 10.10.1998 r., ze zmianami wprowadzonymi uchwałą NRA nr 32/2005 z 19.11.2005 r. (Kodeks Etyki Adwokackiej).

WSPÓŁPRACA

   Adw. Roman Kędziora współpracuje z renomowanymi Kancelariami Adwokackimi, a także z Kancelariami Notarialnymi, Komorniczymi i mediatorami w celu zapewnienia Klientom Kancelarii profesjonalnej i kompleksowej obsługi ich spraw według najwyższych standardów.

s

WYNAGRODZENIE

   Wynagrodzenie za świadczoną pomoc prawną ustalane jest indywidualnie z każdym Klientem. Jego wysokość jest uzależniona od stopnia zawiłości sprawy, wymaganego nakładu pracy i wartości przedmiotu sporu. Wynagrodzenie to może być ustalone w formie prowizji, może też mieć postać tzw. premii za sukces. Podstawą ustalenia wysokości wynagrodzenia mogą też być stawki określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.9.2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (t.j. : Dz.U.2013.461).

KONTAKT

Kancelaria Adwokacka Roman Kędziora
ul. Młyńska 13/6
61-730 Poznań

tel. kom. 501 09-77-29

telefony stacjonarne:
61 639-37-52 (bezpośredni)
61 852-52-00 (współdzielony)

e-mail : roman.kedziora@adwokatura.pl

Konto bankowe dla przelewów i wpłat z tytułu wystawionych faktur:
25 1090 1362 0000 0000 3610 7691

Kontakt telefoniczny z Kancelarią jest możliwy od poniedziałku do piątku w godz. 9 – 18, a w sprawach pilnych również w innych dniach i godzinach. 

Spotkania z klientami odbywają się w siedzibie Kancelarii w terminie najbardziej odpowiednim dla Klienta, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.